Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu „Zaželi – prevencija institucionalizacije“

Krajnji rok za iskaz interesa je 12. rujna 2023. godine, a javiti se možete putem telefona na broj 020/715 233 ili e-maila [email protected].

Za potrebe prijave projekta Grad Korčula prikuplja inicijalni interes za sudjelovanje u Projektu „Zaželi – prevencija institucionalizacije“.

U projekt se kao korisnici usluge mogu uključiti svi stanovnici Grada Korčule i Općine Lumbarda i to:

  1. Osobe starije od 65 godina koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu čiji mjesečni prihodi:
  • za samačka kućanstva ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža, trenutno: 629,13 EUR
  • za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža, trenutno: 1.258,27 EUR
  • koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj
  1. Odrasle osobe s invaliditetom:
  • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
  • koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj
  • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

U projekt se, kao pružatelji usluga mogu uključiti svi stanovnici Grada Korčule i Općine Lumbarda koji su zainteresirani za zaposlenje u sklopu Projekta.

Usluge koje se pružaju korisnicima uključuju:
– organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, nabavi hrane i dr.)
– obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
– održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.)
– zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
– nabava i podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština (mjesečno 1 paket po korisniku)

Pozivamo zainteresirane stanovnike s područja Grada Korčule i Općine Lumbarda, koji ispunjavaju kriterije za uključivanje u projekt kao korisnici ili pružatelji usluga, da se jave na telefonski broj 020/715 233 ili na e-mail [email protected].

Krajnji rok za iskaz interesa je 12. rujna 2023. godine.