Javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prijedloga za izbor članova upravnog vijeća Gradskog muzeja Korčula

Prijave s traženom dokumentacijom podnose se u roku od 10 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Grada Korčule.

KLASA: 007-03/24-01/01
URBROJ: 2117-9-07/17-24-01
Korčula, 2. travnja 2024.

Na temelju članka 20. stavak 3. Statuta Gradskog muzej Korčula broj 30/2024 od dana 06. ožujka 2024. (stupio na snagu 16. ožujka 2024.) i članka 78. točka 21. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ br. 3/18 i 3/21), gradonačelnica Grada Korčule objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za utvrđivanje prijedloga za izbor članova upravnog vijeća Gradskog muzeja Korčula

I.

Grad Korčula poziva zainteresirane osobe (u daljnjem tekstu: kandidati) koje ispunjavaju uvjete utvrđene ovim Javnim pozivom na podnošenje prijava za članove upravnog vijeća Gradskog muzeja Korčula, a čije je imenovanje u nadležnosti Gradonačelnice.

II.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

III.

Kandidati trebaju biti iz redova istaknutih kulturnih, javnih, znanstvenih djelatnika, pravnih i financijskih stručnjaka.
Za člana Upravnog vijeća Gradonačelnica može imenovati osobu koja ima završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij.

IV.

Uz prijavu na Javni poziv kandidati trebaju dostaviti životopis, potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta obrazovanja i vlastoručno potpisanu Izjavu (iz priloga 1.).
Kandidati mogu dostaviti pisane preporuke izdane od strane organizacija ili pojedinaca.

V.

Prijave s traženom dokumentacijom iz točke 3. ovog Javnog poziva podnose se u roku od 10 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Grada Korčule www.korcula.hr .
Prijava se podnosi preporučeno poštom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik) u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:
Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula
uz napomenu na omotnici:
 „Javni poziv za članove upravnog vijeća Gradskog muzeja Korčula “

VI.

Dostavljanjem tražene dokumentacije na ovaj javni poziv smatra se da, sukladno Uredbi EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća kandidati slobodno i izričito daju privolu na prikupljanje i obradu osobnih podataka ustupljenih Gradu Korčuli u svrhu provedbe ovog Javnog poziva.
Grad Korčula, kao voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava kandidate da će se osobni podaci tretirati sukladno zakonskim ograničenjima i uz primjenu odgovarajućih tehničko-sigurnosnih mjera te dostavljati trećim osobama bez izričite prethodne suglasnosti samo u slučajevima propisanim pozitivnim zakonskim propisima.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.

Tekst javnog poziva možete preuzeti na poveznici.
Prilog 1 – Obrazac prijave