Konačna lista reda prvenstva za kupnju stanova iz programa POS-a na području Grada Korčule

Objavljena je Konačna lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Korčule.

KLASA: 370-01/20-01/02
URBROJ: 2138/01-02-21-90
Korčula, 28. rujna 2021.

Na temelju članka 24. stavak 3. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 3/21) i Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Korčule Gradonačelnica dana 27. rujna 2021. godine utvrđuje

KONAČNU LISTU REDA PRVENSTVA

Ova konačna lista važi do njenog opoziva, a najdulje za vrijeme od dvije godine, računajući od dana njezina utvrđenja.
Lista je objavljena na oglasnoj ploči Grada Korčule i na mrežnoj stranici Grada Korčule www. korcula.hr dana 28. rujna 2021. godine.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl., ing. agr.