KTD Hober – natječaj za radno mjesto – Referent za pravne poslove

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu KTD Hober d.o.o., Plokata 19. travnja 1921. br. 40., 20260 Korčula sa naznakom „Za natječaj za Referenta za pravne poslove - Ne otvaraj“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO HOBER D.O.O.
PLOKATA 19. TRAVNJA 1921. BR.40.
20260 KORČULA

Na temelju članka 15. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor KTD-a Hober d.o.o. dana 15. ožujka 2023. godine raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam radnika/ce u radni odnos na radno mjesto Referent za pravne poslove
(1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz probni rad u trajanju od šest (6) mjeseci)

Na ovaj natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Uvjeti za prijam u radni odnos:
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima,
– VII stupanj stručne spreme pravnog smjera,
– jedna (1) godina radnog iskustva,
– poznavanje rada na računalu

Opis poslova i zadataka:
– organizira i izvršava pravne poslove,
– zastupa i predstavlja Društvo pred sudovima i drugim državnim organima na temelju punomoći direktora,
– proučava zakonske propise i brine o njihovoj pravilnoj primjeni u Društvu i daje potrebna tumačenja,
– prati izmjene zakonskih propisa i usklađuje s njima opće akte Društva,
– izrađuje opće akte i brine o njihovoj urednoj i pravodobnoj izradi i donošenju,
– podnosi za Društvo tužbe, žalbe, prijedloge za ovrhu i druge podneske nadležnim tijelima,
– sudjeluje i pomaže u sastavljanju svih obveznih ugovora i daje potrebnu pravnu pomoć,
– priprema prijedloge odluka i zaključaka sa sjednica Nadzornog odbora Društva,
– brine se za odlaganje, arhiviranje i čuvanje dokumentacije u skladu s propisima,
– vodi evidenciju iz oblasti rada,
– brine se o blagovremenom dostavljanju podataka za elektronsku obradu i o blagovremenoj obradi dokumentacije,
– kontrolira ispravnost izlaznih računa i poduzima potrebite mjere za pravilnu i pravodobnu likvidaciju knjigovodstvenih isprava,
– obvezno koristi HTZ opremu i odgovoran je za primjenu sredstava zaštite na radu,
– obavlja i druge poslove po nalogu direktora i/ili tehničkog direktora Društva.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku diplome,
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– kontakt podaci (broj mobitela ili telefona ili e-mail).

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu KTD Hober d.o.o., Plokata 19. travnja 1921. br. 40., 20260 Korčula sa naznakom „Za natječaj za Referenta za pravne poslove – Ne otvaraj“, u roku od 8 dana od dana objave na web stranicama Društva (www.hober.hr) i Grada Korčule (www.korcula.hr).

Natječaj u cijelosti možete preuzeti na poveznici.