KTD Hober – natječaj za radno mjesto – Voditelj službe za održavanje javnih površina

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu KTD Hober d.o.o., Plokata 19. travnja 1921. br. 40., 20260 Korčula sa naznakom „Za natječaj za Voditelja službe za održavanje javnih površina - Ne otvaraj“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO HOBER D.O.O.
PLOKATA 19. TRAVNJA 1921. BR.40.
20260 KORČULA

Na temelju članka 15. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor KTD-a Hober d.o.o. dana 17. veljače 2023. godine raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam radnika/ce u radni odnos na radno mjesto Voditelj službe za održavanje javnih površina (1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz probni rad u trajanju od šest (6) mjeseci)

Na ovaj natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Uvjeti za prijam u radni odnos:
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima,
– VII stupanj stručne spreme pejzažne – krajobrazne arhitekture,
– 3 godine radnog iskustva,
– poznavanje rada na računalu

Opis poslova i zadataka:
– organizira proces rada i rukovodi službom,
– nadzire izvršenje poslova i daje naputke radnicima,
– vodi potrebnu evidenciju radnika i postupa po reklamacijama građana i drugih fizičkih i pravnih osoba,
– vrši unutarnju kontrolu rada svih radnika u službi i podnosi prijave protiv fizičkih i pravnih osoba,
– brine se i odgovoran je za čistoću javnih površina,
– brine se o nabavci materijala za čišćenje,
– vrši evidenciju svih zelenih javnih površina,
– sudjeluje u izradi plana korištenja godišnjih odmora radnika,
– vodi evidenciju prava korištenja grobova na gradskim grobljima,
– obavlja poslove izdavanja računa za grobnu naknadu,
– redovito unosi podatke o uplatama građana za grobnu naknadu iz dnevnih izvoda,
– izdaje potvrde o korištenju groba za ostavinsku raspravu,
– obavlja i druge poslove u djelokrugu svoga rada po nalogu Poslodavca.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku diplome,
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– kontakt podaci (broj mobitela ili telefona ili e-mail).

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu KTD Hober d.o.o., Plokata 19. travnja 1921. br. 40., 20260 Korčula sa naznakom „Za natječaj za Voditelja službe za održavanje javnih površina – Ne otvaraj“, u roku od 8 dana od dana objave na web stranicama Društva (www.hober.hr) i Grada Korčule (www.korcula.hr).

Tekst natječaja u cijelosti možete pročitati na poveznici.