Nabava mobilne reciklažne jedinice za Grad Korčulu

Projekt “Nabava mobilne reciklažne jedinice za Grad Korčulu” prijavljen je na Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Uspostava reciklažnih dvorišta” Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Odlukom o financiranju Gradu Korčuli odobreno je 136.250,00 HRK za nabavu mobilne reciklažne jedinice. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 85% ili 115.812,49 HRK.

Mobilna reciklažna jedinica je pokretna jedinica koja služi za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada, prilagođena je za prevoženje sa kamionom „navlakačem“ kojim raspolaže KTD Hober d.o.o., tako da će biti dostupna po svim mjestima Grada Korčule. Građani će moći uz prisustvo operatera koji zaprima otpad od građana i pohranjuje ga u spremnike, predati spomenuti otpad u MRJ na lokacijama na kojima će se prema utvrđenom rasporedu nalaziti MRJ, o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni.