Načelna odluka glede dužnika za javne površine

Na temelju članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), a u svezi s člankom 2. Plana korištenja javnih površina na području Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br.  2/06, 3/06, 7/08 i 6/10), Gradonačelnik Grada Korčule donosi

O D L U K U

Dužnici Grada Korčule i/ili KTD-a Hober d.o.o., izuzev HTP Korčula d.d., koji su podnijeli zahtjev ili će podnijeti zahtjev za zakup javne površine najkasnije do 1. srpnja 2011., mogu dobiti u zakup javne površine ukoliko dužnik u roku od osam dana od dana dostave zahtjeva sklopi s Gradom Korčula i/ili KTD-om Hober nagodbu za postojeće dugove prema Gradu Korčuli odnosno KTD-u Hober, prema kojoj dugove (uključujući i obračun zakonske zatezne kamate) treba platiti najkasnije do 1. kolovoza 2011.

  • Cijeli tekst Odluke možete vidjeti ovdje (.pdf)