Natječaj KTD-a Hober d.o.o. za prijam u radni odnos za obavljanje sezonskih poslova

LUČKI PRIVEZIVAČ / RADNIK NA PARKINGU (M/Ž), 3 IZVRŠITELJA/ICE. Rok za prijavu: 8 dana od dana objave natječaja.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO HOBER D.O.O.
PLOKATA 19.TRAVNJA 1921. BR.40.
20260 KORČULA

Na temelju članka 15. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor KTD-a Hober d.o.o. dana 10. svibnja 2023. godine raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos za obavljanje sezonskih poslova i zadaća radnog mjesta:
LUČKI PRIVEZIVAČ / RADNIK NA PARKINGU (M/Ž)
3 IZVRŠITELJA/ICE

Na ovaj natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

  • Ugovor na određeno vrijeme – 3 mjeseca
  • Puno radno vrijeme
  • Probni rad – 1 mjesec
  • Mogućnost produženja ugovora o radu

Uvjeti:
• završena srednja škola (III. ili IV. stupanj)
• punoljetnost
• 1 godina radnog iskustva
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
*Prednost ostvaruju korisnici student servisa

Opis poslova i zadataka:
• vrši privezivanje brodova;
• vrši red u luci kod ukrcaja i iskrcaja vozila/tereta na brod;
• vrši naplatu tržnih pristojbi na tržnici i ribarnici te dnevni utržak polaže na blagajnu Društva;
• vodi brigu o ugovornim obvezama prodavača prema kojima ubire naknade, a o čemu vodi potrebitu evidenciju;
• izdaje prodavačima na tržnici i ribarnici vage, utege, suncobrane i ostalo;
• brine se za uzornu čistoću, red i disciplinu na tržnici i ribarnici i brine da se prodaja i ponašanje prodavača odvija po propisanom redu i pravilu;
• po potrebi obavlja poslove radnika na parkingu;
• obvezno koristi HTZ opremu i odgovoran je za primjenu sredstava zaštite na radu;
• obavlja i druge poslove po nalogu voditelja, tehničkog direktora i/ili direktora Društva.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
• životopis;
• presliku osobne iskaznice;
• svjedodžbu srednje škole (preslika dokaza o završenoj srednjoj školi);
• dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
• uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak;
• kontakt podaci (broj mobitela ili telefona ili e-mail).

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:
KTD Hober d.o.o.,  Plokata 19. travnja 1921. br. 40.,  20260 Korčula
s naznakom „Za natječaj lučki privezivač/radnik na parkingu -Ne otvaraj“, u roku od 8 dana od dana objave na web stranicama Društva(www.hober.hr) i Grada Korčule(www.korcula.hr).

S kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju uvjete natječaja, obaviti će se intervju o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.
Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KTD Hober d.o.o. kao provoditelj natječaja, zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Direktor
Marko Milat

Natječaj je objavljen na internet stranicama KTD-a Hober d.o.o. i Grada Korčule dana 10. svibnja 2023. godine.
Natječaj možete preuzeti na poveznici.