Natječaj za prijam u radni odnos u Gradski muzej

Prijave s priloženim ispravama (dokazima) dostavljaju se poštanskom (preporučenom) pošiljkom, na adresu: Gradski muzej, Trg sv. Marka 1, 20260 Korčula, s naznakom: „Natječaj za kustosa“, u roku od 10 dana od dana objave natječaja.

GRADSKI MUZEJ
Trg sv. Marka 1
20260 Korčula

Broj: GM/N-K-1/2021

Na temelju članaka 13. i 48.a  Statuta Gradskog muzeja, članka 12. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja te Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10 i 112/11), ravnateljica Gradskog muzeja u Korčuli dana 20. travnja 2021. godine raspisuje

 N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos u Gradski muzej za obavljanje poslova i zadaća
radnog mjesta
Kustosa
(1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,
uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseca)

Na ovaj natječaj za prijam u radni odnos (dalje u tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni su ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 1. Uvjeti:
  – završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/01)
  – položen stručni ispit za kustosa.
  Na natječaj se mogu javiti i kandidati bez položenog stručnog ispita za kustosa uz uvjet polaganja po stjecanju uvjeta za pristup polaganju stručnog ispita.
 2. Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obavit će se intervju, o čemu će se kandidati obavijestiti najmanje tri dana prije održavanja intervjua. Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
 3. Prijava na natječaj podnosi se u obliku pisane prijave, koja obvezno sadrži najmanje: ime i prezime i adresu kandidata, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj i naznaku za koje radno mjesto se podnosi prijava te vlastoručni potpis, a ako je primjenjivo i broj telefona i/ili mobilnog telefona te adresu e-pošte.
  Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:
  – životopis,
  – dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili uvjerenja/potvrde visokog učilišta o stečenoj stručnoj spremi),
  – dokaz o položenom stručnom ispitu za kustosa (preslika potvrde/uvjerenja o položenom stručnom ispitu), ako kandidat ima položen stručni ispit.

Cijeli tekst Natječaja možete pronaći na poveznici.