Natječaj za radno mjesto organizator kulturnih aktivnosti

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se do 25. siječnja 2023. godine na adresu: Centar za kulturu Korčula, Obala korčulanskih brodograditelja bb, 20260 Korčula ili mail: [email protected] s naznakom: "Natječaj za organizatora kulturnih aktivnosti".

Temeljem članka 25. Statuta Centra za kulturu Korčula, ravnateljica Ustanove Centar za kulturu Korčula raspisuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto
organizator kulturnih aktivnosti

1. Raspisuje se natječaj na neodređeno vrijeme za radno mjesto organizator kulturnih aktivnosti. Na ovaj javni natječaj za prijam u službu (dalje u tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni su ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

2. Opis poslova: organizacija kazališnih predstava, izložbi, koncerata, kino projekcija, predstavljanja knjiga, predavanja, analiza i izrada planova i kalendara programskih sadržaja, osmišljavanje drugih kulturnih i umjetničkih programa, marketinški poslovi, organizacija različitih seminara, kongresa, edukacija i radionica, kao i drugi poslovi u skladu s potrebama poslodavca.

3. Rok prijave: 25.01.2023.

Prijave se šalju na:
• adresu: Centar za kulturu Korčula, Obala korčulanskih brodograditelja bb, 20260 Korčula ili
• mail: [email protected]
s naznakom: “Natječaj za organizatora kulturnih aktivnosti”

Više informacija o natječaju i uvjetima prijave možete pronaći na poveznici.
Natječaj je objavljen i na mrežnim stranicama Centra za kulturu Korčula te na Zavodu za zapošljavanje.