Obavijest o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Korčule

Potencijalno zainteresirane osobe mogu podnositi zahtjeve, prijedloge i inicijative za izradu Plana, a usuglašene s ciljevima i programskim polazištima Odluke te provedenim pripremnim radnjama u roku od 30 kalendarskih dana od dana objave ove obavijesti na mrežnim stranicama Grada Korčule.

KLASA: 350-01/17-01/03
URBROJ: 2138/01-06/1-20-168
Korčula, 28. svibnja 2020.

Na temelju članka 14. stavak (1) i članka 88. stavak (1) Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/20), Grad Korčula – Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet objavljuje

O B A V I J E S T
o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Korčule

Obavijest možete pročitati na poveznici.

v.d. PROČELNIK
Ivan Blitvić, ing. građ.

Komentiraj