Obavijest o početku izvođenja radova na projektima “Rekonstrukcije županijske ceste Ž6224 od spoja s D118 do Račišća, od km 1+500 do km 1+970” i “Odvodnje otpadnih voda naselja Žrnovo -1. faza”

Početak izvođenja radova planiran je 11. prosinca 2023. g., a vrijeme izvođenja je 6 mjeseci. Za vrijeme izvođenja radova, u obuhvatima zahvata, županijska cesta Ž6224 (Račišće-Korčula) biti će prohodna, ali će biti uspostavljena regulacija prometa.

Klasa: 030-01/23-01/2
Ur.Broj: 2117/1-12-06-23/19
Dubrovnik, 30.11.2023.

Županijska uprava za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije obaviještava da u suradnji s tvrtkom NPKLM d.o.o. uskoro započinje s radovima na projektima “Rekonstrukcije županijske ceste Ž6224 od spoja s D118 do Račišća, od km 1+500 do km 1+970” (kontaktna zona nove luke Polačište) te “Odvodnje otpadnih voda naselja Žrnovo -1. faza”

Početak izvođenja radova planira se od 11. prosinca 2023. g., a vrijeme izvođenja radova je 6 mjeseci od uvođenja izvođača u posao.

Za vrijeme izvođenja radova, u obuhvatima zahvata, županijska cesta Ž6224 (Račišće-Korčula) biti će prohodna, ali će biti uspostavljena regulacija prometa.

Obavijest je dostupna ovdje.