Obavijest o primjeni OIB-a na poreznim prijavama i u platnom prometu

Sukladno odredbama članka 6. i 7. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08; dalje Zakon o OIB-u) i članka 56. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09; dalje: Pravilnik o OIB-u) od 1. siječnja 2010. godine započinje zakonom utvrđeni način korištenja OIB-a u komunikaciji s tijelima javne vlasti.

Od 1. siječnja 2010. godine započinje zakonom utvrđeni način korištenja OIB-a u komunikaciji s tijelima javne vlasti.

 1. OIB na poreznim prijavama
U Narodnim novinama objavljene su izmjene pravilnika koje propisuju obrasce poreznih prijava. S obzirom da Pravilnici stupaju na snagu 1. siječnja 2010. godine kada i u skladu s Pravilnikom o OIB-u započinje primjena OIB-a, od 1. siječnja 2010. godine u ispostave Porezne uprave podnose se „novi“ obrasci poreznih prijava bez obzira na koje se razdoblje porezne prijave odnose. „Nove“ obrasce poreznih prijava porezni obveznici moći će nabaviti na svim prodajnim mjestima od 1. siječnja 2010. godine. Porezni obveznici koji koriste porezne prijave iz svojih informacijskih sustava trebaju prilagoditi ispis poreznih prijava „novim“ obrascima poreznih prijava. Poštujući načelo postupanja u dobroj vjeri, službenici u ispostavama Porezne uprave u početku će zaprimati i obrasce poreznih prijava ispunjenih putem ranije važećih identifikatora, te „stare“ obrasce poreznih prijava (pod uvjetom da je jedina izmjena obrasca u dijelu obvezatnosti upisa OIB-a) upozoravajući porezne obveznike na nužnost podnošenja ispravno ispunjenih odnosno „novih“ obrazaca poreznih prijava.

2. OIB na računima
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji se primjenjuje se od 1. siječnja 2010. propisano je obvezno iskazivanje osobnih identifikacijski brojeva na računima poduzetnika.
Dakle računi koji će se početi izdavati 1. siječnja 2010. moraju imati propisani sadržaj glede iskazivanja osobnih identifikacijskih brojeva. Stoga poduzetnici moraju izvršiti prilagodbu vlastitih podataka na računima na način da se obvezno iskazuju podaci: ime (naziv), adresa i osobni identifikacijski broj. Nadalje, prilikom izdavanja „velikih“ računa poduzetnici trebaju osigurati podatke o kupcu i to: ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj.

3. OIB u platnom prometu
U skladu s već objavljenom Obavijesti o uvođenju osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) na nalozima za plaćanje javnih prihoda (objavljeno na stranicama Porezne uprave) u Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 2010. godinu bit će propisano korištenje „novih“ modela plaćanja javnih prihoda vezanih uz OIB.
Prema navedenoj Obavijesti počevši već od 1. siječnja 2010., OIB bi se trebao uvoditi i na nalozima za plaćanje javnih prihoda, uz napomenu da se do opoziva još uvijek mogu koristi i do sada važeći modeli plaćanja.

4. Mogućnost saznanja OIB-a
Kako bi se ostvario opisani način korištenja osobnih identifikacijskih brojeva porezni obveznici moraju raspolagati saznanjem o svom OIB-u, ali i o OIB-u osoba koje navodi na poreznim prijavama ili na računima. Porezni obveznici do podataka o svom OIB-u mogu doći na nekoliko raspoloživih načina:
1. uvidom u dostavljenu Potvrdu o OIB-u,
2. slanjem sms poruke s upisanim MBG/MB na 61642
3. uvidom u Internet aplikaciju na stranici o OIB-u te
4. traženjem uvjerenja o OIB-u u ispostavi Porezne uprave.

Napominjemo da su porezni obveznici – poduzetnici, u svrhu pripreme za propisani način korištenja OIB-a, već trebali nadopuniti svoje matične evidencije – dobavljača, kupca, zaposlenih i ostalo, podacima o OIB-u.

(Tekst je preuzet sa web stranica Grada Rijeke.)