Objavljen je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu koji se odnose na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara

Prijave u razdoblju od 17. prosinca 2021. do 31. siječnja 2022. godine.

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu koji se odnose na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

U Program javnih potreba uvrstit će se programi:
– zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine,
– zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine,
– zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara,
– zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara,
– zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara.

Prijave se podnose elektroničkim putem na odgovarajućim e-obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica.

  • Prijave se mogu podnijeti u razdoblju od 17. prosinca 2021. do 31. siječnja 2022. godine.
  • Javni poziv s uputama za prijavitelje dostupan je na poveznici.

Izvor: Ministarstvo kulture i medija RH