Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule na okoliš

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17), članka 141. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, gradonačelnik Grada Korčule donosi:

ODLUKU 
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja III. izmjena
i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Korčule na okoliš

I.

Gradonačelnik je dana 1. srpnja 2019. donio Odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule (dalje u tekstu: Plan) na okoliš (KLASA: 350-01/17-01/03, URBROJ: 2138/01-02-19-112 od 1. srpnja 2019.).

Temeljem navedene Odluke, Grad Korčula je proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš (dalje: Postupak) utvrđeno je da predmetna izrada Plana neće imati značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Odluku gradonačelnika možete pogledati ovdje.