Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja „Polačišta“

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17), članka 127. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, …

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17), članka 127. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 3/13 i 4/13 – pročišćeni tekst i 5/14)  te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, gradonačelnik Grada Korčule donosi

O D L U K U
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
za izradu Urbanističkog plana uređenja „Polačišta“

I.

Gradonačelnik je dana 3. listopada 2017. donio Odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja „Polačišta“ (dalje u tekstu: Plan) na okoliš.

Temeljem navedene Odluke, Grad Korčula proveo je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš utvrđeno je da predmetna izrada Plana neće imati značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

II.

Grad Korčula informirati će javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“, na mrežnim stranicama Grada Korčule, u dnevnom tisku i na oglasnim pločama Grada Korčule.

Odluku pročitajte na linku.