Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Uređenje sportskog igrališta Žrnovo“

KLASA: 306-02/21-01/02
URBROJ: 2138/01-01-21-1
Korčula, 28. rujna 2021.

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21) a u svezi s natječajem za provedbu Tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu-provedba,“ Mjera 7 „Temeljene usluge i obnova sela u ruralnim područjima, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 4. sjednici održanoj dana 28. rujna 2021. godine donijelo

O D L U K U
o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Uređenje sportskog igrališta Žrnovo“

Članak 1.

Daje se suglasnost da Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, OIB: 92770362982, pristupi ulaganju te za podnošenje zahtjeva za potporu i provedbu projekta „Uređenje sportskog igrališta Žrnovo“, na čest. zem. 3412/11 k.o. Žrnovo, naselje Žrnovo (Grad Korčula), na način opisan u Prilogu: „Opis projekta/operacije-Uređenje sportskog igrališta Žrnovo“ koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnica da poduzme sve potrebite radnje za provedbu ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin

Tekst Odluke dostupan je na poveznici.
Prilog – Opis projekta