Odluka o dodjeli potpora iz Programa mjera razvoja poduzetništva Grada Korčule u 2022. godini

MJERA 1.- Potpore poduzetnicima – početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo

KLASA: 302-04/22-01/01
URBROJ: 2117-9-02-22-3
Korčula, 18. listopada 2022.

Gradonačelnica Grada Korčule temeljem članka 20.  Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva Grada Korčule u 2022. godini ( „Službeni glasnik“ Grada Korčule broj 7/22), članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva ( „ Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 57/12, 56/13 i 121/16), članaka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 141. st. 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21) donosi

ODLUKU
o dodjeli potpora iz Programa mjera razvoja poduzetništva Grada Korčule
u 2022. godini.
MJERA 1.- Potpore poduzetnicima – početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za poticanje poduzetništva Grada Korčule u 2022. godini, KLASA: 302-04/22-01/01, URBROJ: 2117-9-02-22-2, objavljen je 07. srpnja 2022. godine.

Odluka je dostupna na poveznici.