Odluka o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP)

KLASA: 306-02/21-01/03
URBROJ: 2138/01-01-21-1
Korčula, 23. prosinca 2021.

 

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana  23. prosinca 2021. godine donijelo

O D L U K U
o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvoja
i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP)

Članak 1.

Donosi se Akcijski Plan energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (Sustainable Energy and Climate Action Plan-SECAP).

Tekst Odluke u cijelosti možete pročitati na poveznici.
Akcijski plan energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (Sustainable Energy and Climate Action Plan-SECAP)

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin