Odluka o donošenju (nove/revizija) Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Korčulu

KLASA: 810-01/21-01/01
URBROJ: 2138/01-01-21-7
Korčula, 28. rujna 2021.

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite Grada Korčule („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), odredbi Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 65/18), Smjernica za izradu procjene rizika Dubrovačko-neretvanske županije od 14. veljače 2017., KLASA: 810-01/16-01/15, URBROJ: 2117/1-01-17-04, članka 47. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), a na prijedlog gradonačelnice Grada Korčule, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 4. sjednici održanoj dana 28. rujna 2021. godine donijelo

O D L U K U
o donošenju (nove/revizija) Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Korčulu

Članak 1.

Donosi se (nova/revizija) Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Korčulu, pod oznakom: „Lipanj, 2021.“ (dalje u tekstu: Procjena) koju je izradila radna skupina osnovana Odlukom gradonačelnika o izradi (nove/revizija) Procjene rizika od velikih nesreća od 14. travnja 2021.

Članak 2.

Sukladno članku 7. stavku 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, br. 65/16), za potrebe izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Korčula, angažiran je ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta – Alfa atest d.o.o., iz Splita, Poljička cesta 32.

Cjeloviti tekst Odluke možete pročitati na poveznici.
Prilog 1 – Grafički prilozi Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Korčulu (2021.)

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin