Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Korčule za 2019. godinu

KLASA: 920-11/19-01/01
URBROJ: 2138/01-01-19-5
Korčula, 4. srpnja 2019.

Na temelju članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 15/19), članka 47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2019. godine donijelo

O D L U K U
o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Korčule za 2019. godinu

Članak 1.

Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Korčule za 2019. godinu (dalje u tekstu: Plan).

Članak 2.

Plan je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Korčule za 2019. godinu možete preuzeti ovdje.

 PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.