Odluka o donošenju Plana upravljanja starom gradskom jezgrom grada Korčule

KLASA: 373-04/20-01/01
URBROJ: 2138/01-01-20-3
Korčula, 15. svibnja 2020.

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 24. sjednici održanoj dana  15. svibnja 2020. godine donijelo

O D L U K U
o donošenju Plana upravljanja starom gradskom jezgrom grada Korčule

Članak 1.

Donosi se Plan upravljanja starom gradskom jezgrom grada Korčule.

Članak 2.

Plan upravljanja starom gradskom jezgrom grada Korčule, ovjeren pečatom Gradskog vijeća i potpisom predsjednika Gradskog vijeća, sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.