Odluka o donošenju Provedbenog programa Grada Korčule do 2025. godine

KLASA: 302-02/21-01/01
URBROJ: 2138/01-02-21-3
Korčula, 6. prosinca 2021.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17) i članka 78. stavka 1. točke 21. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), gradonačelnica Grada Korčule dana 6. prosinca 2021. godine donijela je

O D L U K U
o donošenju Provedbenog programa Grada Korčule do 2025. godine

Članak 1.

Ovom se Odlukom donosi Provedbeni programa Grada Korčule do 2025. godine (za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine; dalje u tekstu: Provedbeni program).

Članak 2.

Provedbeni program sastavni je dio ove Odluke, ali nije predmet objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.
Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Provedbeni program objavit će se na mrežnoj stranici Grada Korčule.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Grada Korčule.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.

Odluka je dostupna na poveznici.