Odluka o dopuni Odluke o zabrani loženja vatre na otvorenom

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 022-06/20-01/10
URBROJ: 2138/01-2-20-2
Korčula, 27. travnja 2020.

Na temelju članka 4. i 8. Zakon zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10), gradonačelnik Grada Korčule donio je

O D L U K U
o dopuni Odluke o zabrani loženja vatre na otvorenom

Članak 1.

U Odluci o zabrani loženja vatre na otvorenom od 23. ožujka 2020., članka 1. mijenja se i glasi:
„Od dana 23. ožujka 2020. godine do opoziva ove Odluke, zabranjuje se loženje vatre na otvorenom na cijelom području Grada Korčule.”
Iznimno, od stavka 1. ovog članka, dozvoljava se paljenje vatre na otvorenom prostoru na području Grada Korčule, u vremenu od 29. travnja do 2. svibnja 2020. godine, isključivo uz prethodno odobrenje DVD-a Korčula i poštivanje poduzimanja preventivnih mjera određenih od strane Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Grada Korčule i lokalnom radiju.

 GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.