Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Korčula

KLASA: 035-02/23-01/00001
URBROJ: 2117-9-02-23-00001
Korčula, 01. lipnja 2023.

Na temelju odredbi članaka 38., 39. i 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 37. stavaka 4. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) te članka 78.st.1.t.7. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ broj 3/18 i 3/21), Gradonačelnica Grada Korčule, donijela je

O D L U K U
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Korčula 

I.

Imenuje se INGRID MARELIĆ za ravnateljicu Dječjeg vrtića Korčula.

II.

Mandat ravnateljice traje pet godina, a teče od 17. lipnja 2023. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Korčule“.

Obrazloženje

Ravnateljici Dječjeg vrtića Korčula, Julijani Prižmić, istječe četverogodišnji mandat dana 16. lipnja 2023. godine.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula objavilo je na mrežnim stranicama Ustanove i u „Narodnim novinama“ broj 42/23, dana 19. travnja 2023. godine javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Korčula. Na natječaj se prijavila jedna kandidatkinja i to imenovana Ingrid Marelić.
Upravno vijeće utvrdilo je da je prijava kandidatkinje uredna u smislu da je pravovremeno podnesena, ispunjava uvjete natječaja te sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju (potpisane, potpune i pravovremene).
Upravno vijeće obavilo je razgovor sa kandidatkinjom prije donošenja konačnog prijedloga odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Korčula.
Nakon razmatranja cjelokupne natječajne dokumentacije i obavljenog razgovora s kandidatkinjom, Upravno vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da se za mandat ravnateljice predloži imenovana, te je sukladno člancima 50, 53 i 54. Statuta Dječjeg vrtića Korčula, utvrdilo prijedlog odluke da se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Korčula imenuje Ingrid Marelić.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može podnijeti tužba Općinskom sudu u Korčuli u roku od 15 dana od dana dostave ove Odluke.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.

Odluku možete preuzeti na poveznici.