Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2020. godinu

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 47. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 8/18) Gradsko vijeće Grada Korčule je na 25. sjednici održanoj dana 14. srpnja 2020. godine donijelo

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2020. godinu

Cjeloviti tekst Odluke možete preuzeti na poveznici.

Obrazloženje uz izmjene i dopune Proračuna možete preuzeti na poveznici.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.