Odluka o izmjenama Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), članaka 26. i 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/1, 50/12 i 55/12), članka 49. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, …

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), članaka 26. i 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/1, 50/12 i 55/12), članka 49. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 2. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2015. godine donijelo

O D L U K U

o izmjenama Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule

Članak 1.

U Odluci o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 4/12, dalje u tekstu: Odluka) članak 6. mijenja se i glasi:

„(1) U ovom postupku izvršit će se ciljane izmjene i dopune PPU Grada Korčule u opsegu kako slijedi:

a) Prijenos odgovarajućih rješenja GUP-a u PPU Grada Korčule na način sukladan važećim propisima. Navedeno se za obuhvat GUP-a Korčula odnosi na preuzimanje razgraničenja namjene površina, osobito površina za javne i/ili društvene sadržaje. Iznimno od navedenog, sukladno potrebama Grada, u postupku izrade i donošenja Plana preispitat će se i po potrebi revidirati namjena površina na sljedećim lokacijama, načelno određenih u grafičkom prilogu koji je sastavni dio Odluke:

1. u predjelu Sv. Antun kod stanice za tehnički pregled vozila;

2. zapadno od brodogradilišta Leda;

3. duž državne ceste D118 u predjelu turističke lokacije Bon Repos;

4. jugozapadno od Doma zdravlja Korčula duž državne ceste D118;

5. pozicija skladišta u Luci Uš;

6. zona autobusnog kolodvora;

7. na zapadnom dijelu područja Medvinjak;

8. uz državnu cestu D-118, zapadno od planiranih površina za sportsko rekreacijsku namjenu.

b) Razgraničenje isključivih namjena i lokaliteta unutar građevinskog područja naselja.

c) Korekcije stanja izgrađenosti građevinskog područja naselja temeljem zahtjeva pristiglih u javnoj raspravi i očitovanja Grada Korčule.

d) Korekcije granica građevinskog područja naselja sukladno prenesenim granicama građevnih čestica PUP-ova Korčula i Medvinjak.

e) Korekcija granice razgraničenja između izdvojenog građevinskog područja Dominče 1 i građevinskog područja naselja Korčula prema razvojnim potrebama gospodarske zone Dominče 1.

f) Proširenje građevinskog područja gospodarske zone Česvinica, planiranje reciklažnog dvorišta na novoj lokaciji unutar proširene gospodarske zone Česvinica te uklanjanje oznake lokacije pretovarne stanice unutar obuhvata gospodarske zone Česvinica.

g) Korekcija granica građevinskog područja naselja zamjenom rubnih čestica, uz suglasnost Grada, bez povećanja ukupne površine istog građevinskog područja.

h) Planiranje prometne mreže unutar građevinskih područja naselja do odgovarajuće razine.

i) Dopuna mreže prometnica izvan građevinskih područja.

j) Revizija lučkih područja te preispitivanje lokacija plaža, sidrišta i privezišta te drugih zahvata na moru.

k) Izmjene i dopune u svrhu obveznog usklađenja s PPDNŽ.

l) Izmjene i dopune u svrhu usklađenja s regulativom izmijenjenom od donošenja prethodne novelacije Plana.

m) Izmjene i dopune temeljem opravdanih zahtjeva tijela i osoba određenih posebnim propisima, a sukladno planiranom ograničenom opsegu postupka.

n) Dopuna tekstualnog dijela Plana sukladno izmjenama od a) do m) te sukladno novelacijama regulative i razvojnim potrebama Grada Korčule.

(2) Izmjene i dopune navedene u stavku 1. ovoga članka jedine su izmjene i dopune koje će se izvršiti u ovom postupku te se zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog opsega neće razmatrati.

(3) Iznimno od stavka 2., i uz prethodnu suglasnost Grada Korčule, razmotrit će se dodatni zahtjevi pristigli u javnoj raspravi, a koji su u skladu s razvojnim potrebama Grada Korčule.“

Članak 2.

(1)      U stavku 1. članka 11. Odluke točka 1. se briše, a točka 2. postaje točka 1. te se mijenja i glasi:

„1. Nacrt prijedloga Plana za javnu raspravu – izradit će stručni izrađivač u roku od 40 kalendarskih dana od dana dostave zahtjeva tijela i osoba ovlaštenih posebnim propisima te drugih sudionika određenih ovom Odlukom kao i ostalih mjerodavnih podataka nužnih za izradu Plana stručnom izrađivaču.“.

(2) U stavku 1. članka 11. Odluke dosadašnje točke 3., 4., 5. i 6. postaju točke 2.,3.,4. i 5.

(3) Stavak 2. članka 11. Odluke mijenja se i glasi:

„(2) Ukupno vrijeme izrade Plana po navedenim fazama iznosi 90 kalendarskih dana (od točke 1. do točke 4. stavka 1. ovog članka). U navedene faze i rokove nije uračunato vrijeme verifikacije pojedinih faza od strane Grada Korčule, vrijeme trajanja javne rasprave i vrijeme potrebno za izradu izvješća o javnoj raspravi te vrijeme potrebno za ishođenje potrebnih suglasnosti, mišljenja i očitovanja, na koje će se odnositi zakonski rokovi i rokovi utvrđeni ovom Odlukom, odnosno ugovorom o izradi Plana sa stručnim izrađivačem.“.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

Prilog Odluci možete vidjeti OVDJE.

KLASA: 350-02/12-01/02

URBROJ: 2138/01-01-15-115

Korčula, 11. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.