Odluka o izmjenama Odluke o organiziranju naplate parkiranja na javnim parkiralištima

KLASA: 211-01/18-01/31
URBROJ: 2138/01-02-21-3
Korčula, 24. lipnja 2021.

Na temelju članka 18. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada  Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/06, 2/07, 2/08, 5/08 i 2/09-pročišćeni tekst),  članka 47. stavak 1. točke  17. i 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21) i Zaključka Gradskog vijeća, KLASA: 021-05/09-03/33, URBROJ: 2138/01-1-09-1 („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09), gradonačelnica Grada Korčule dana 24. lipnja 2021. godine donijela je

O D L U K U
o izmjenama Odluke o organiziranju naplate parkiranja na javnim parkiralištima

Članak 1.

U Odluci o organiziranju naplate parkiranja na javnim parkiralištima („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 10/18 i 15/18) u članku 2. točka 2. briše se.

Članak 2.

U članku 5. stavak 2. briše se.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 25. lipnja 2021. godine, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.