Odluka o izmjeni Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza

Na temelju članka 74.  stavka 1. točke 21. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 10. stavka 6. Odluke o obavljanju autotaksi prijevoza na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/15), gradonačelnik Grada Korčule dana 23. siječnja 2017. godine donio je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za izdavanje dozvole

za obavljanje autotaksi prijevoza

Članak 1.

U Odluci o visini i načinu plaćanja naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/15) u članku 1.  riječi: „dozvole za 2015. i 2016. godinu“ zamjenjuju se riječima: „ili obnova dozvole“.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

„(1) Visina naknade za izdavanje ili obnovu dozvole za 2017. i 2018. godinu za jedno autotaksi vozilo, utvrđuje se u iznosu od 6.000,00 kn.“.

(2) Visina naknade za izdavanje zamjenske dozvole (u slučaju promijene vozila) iznosi 500,00 kn.

(3) U slučaju nestanka dozvole, nadležno upravno tijelo izdati će sljedeći primjerak time da visina naknade za izdavanje slijedećeg primjerka dozvole iznosi 500,00 kn.“.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„(1) Naknada iz članka 2. stavka 1. ove Odluke za izdavanje dozvole odnosno obnovu dozvole za 2017. i 2018. godinu plaća se u dva obroka, svaki obrok po 3.000,00 kn, s tim da obroci dospijevaju:

– 1. obrok – do 1. srpnja 2017.

– 2. obrok – do 1. srpnja 2018.

(2) Naknade iz članka 2. stavka 2. i 3. ove Odluke uplaćuje se prije izdavanja zamjenske dozvole ili slijedećeg primjerka dozvole.“.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 022-06/15-01/19

URBROJ: 2138/01-02-17-3

Korčula, 23. siječnja 2017.

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris, ing.

Komentiraj