Odluka o izmjeni osnivanja povjerenstva za javne površine

…..

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradonačelnik

KLASA: 406-01/10-01/01
URBROJ: 2138/01-02-13-6
Korčula, 15. veljače 2012.

Na temelju članka 127. stavka 1. i 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09), a u svezi s člankom 2. Plana korištenja javnih površina na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj  2/06, 3/06 i 7/08), donosi se

O D L U K A

I.

U Odluci, KLASA: 406-01/10-01/01, URBROJ: 2138/01-02-10-1, u točki II. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom te se dodaju riječi: „provodi postupak natječaja, raspisanog od strane Gradonačelnika, za zakup javne površine te utvrđuje prijedlog odluke o najpovoljnijoj ponudi koju dostavlja Gradonačelniku na potvrdu.“.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

……GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing. građ.