Odluka o kreditnom zaduženju Grada Korčule

KLASA: 402-09/19-01/03
URBROJ: 2138/01-01-19-1
Korčula, 23. rujna 2019.

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. 136/12 i 15/15), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, članka 20. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 15/19), članka 47. stavka 1. točke 8. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 19. sjednici održanoj dana 23. rujna 2019. godine donijelo

O D L U K U
o kreditnom zaduženju Grada Korčule

Članak 1.

Odobrava se kreditno zaduženje Grada Korčule u iznosu od 6.300.000,00 kn za financiranje kapitalnog projekta od interesa za Grad Korčulu Modernizacija javne rasvjete (A211918).

Članak 2.

Kreditno zaduženje izvršit će se kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) koja je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije zaključila 19. lipnja 2018. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“, gdje su korisnici kredita jedinice lokalne samouprave.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić ing.

Tekst Odluke možete pročitati ovdje.