Odluka o o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule

KLASA: 406-09/12-01/01
URBROJ: 2138/01-01-21-11
Korčula, 28. rujna 2021.

Na temelju članka 19. stavka 1. podstavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 35. stavka 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12 i 152/14), članka 101. stavka 1., članka 102. i članka 107. stavka 3. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 62. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 47. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčula“, broj 3/18 i 3/21) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčula je na 4. sjednici održanoj dana 28. rujna 2021. godine donijelo

 O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule

Članak 1.

U Odluci o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/12, 10/15, 10/18, 3/19 i 6/21), Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama – Popis nerazvrstanih cesta mijenja se kako slijedi:

  1. NC ŽRN 162 Veli most – Plaža (produžetak postojeće nerazvrstane ceste);
  2. NC ŽRN184 Marmontov put (Jankovo) – Mrkotina poje (Župan dol) (nova nerazvrstana cesta).

Članak 2.

Popis nerazvrstanih cesta iz postojeće Odluke zamjenjuje se u cijelosti Popisom nerazvrstanih cesta iz ove Odluke.
Navedene ceste ucrtati će se u grafički dio Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama Grada Korčule.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin

Tekst Odluke dostupan je na poveznici.
Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3