Odluka o o rasporedu proračunskih sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Korčule u 2021. godini

KLASA: 402-08/21-01/11
URBROJ: 2138/01-01-21-1
Korčula, 12. srpnja 2021.

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma(„Narodne novine“, 29/19 i 98/19), članka  47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 2. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2021. godine donijelo

O D L U KU
o rasporedu proračunskih sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Korčule u 2021. godini

Članak 1.

Ovom se Odlukom raspoređuju sredstva za redovito financiranje političkih aktivnosti, tj. političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću u 2021. godini, nakon provedenih redovnih lokalnih izbora 16. svibnja 2021. godine za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koja su planirana u Proračunu Grada Korčule za 2021. godinu.

Tekst Odluke u cijelosti možete pročitati na poveznici.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin