Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Korčuli_2012

Na temelju članka 29. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj174/04, 79/07 i 38/11) te članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09), a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 9/10), Gradonačelnik Grada Korčule dana 9. studenog 2012. godine donio je

O D L U K U
o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba
od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Korčuli

Članak 1.

Operativnim snagama koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na području Grada Korčule određuju se:

 1. Stožer zaštite i spašavanja Grada Korčule,
 2. Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Korčule,
 3. Postrojba civilne zaštite opće namjene,
 4. Postrojba civilne zaštite specijalističke namjene za spašavanje iz vode,
 5. Zapovjedništvo i vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Korčula,
 6. Hrvatski crveni križ, Gradski odbor Korčula,
 7. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Orebić,
 8. Dom zdravlja Korčula,
 9. Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije – Ispostava hitne medicine Korčuli,
 10. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije – Ispostava Korčula.

Članak 2.

Operativne snage, sudionici su zaštite is spašavanja, a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofa i velike nesreće, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira Gradonačelnik Grada Korčule, uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja.

U katastrofama i velikim nesrećama Gradonačelnik Grada Korčule izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja.

Članak 3.

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Korčule su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima značajni nositelj tih djelatnosti na području Grada Korčule.

Pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području Grada Korčule određuju se:

 1. NPKLM vodovod d.o.o.,
 2. KTD „Hober“ d.o.o.,
 3. Probik d.o.o.,
 4. Ljekarna Korčula,
 5. Autotrans d.o.o. (PJ Korčula),
 6. HTP Korčula d.d.,
 7. Lešić Dimitri d.o.o.,
 8. Emteze d.o.o.,
 9. ACI d.d. – ACI marina Korčula,
 10. Konzum d.d.,
 11. Studenac d.o.o.,
 12. Tommy d.o.o.,
 13. HEP – Distribucijski sustav d.o.o. (DP Elektrojug, Pogon Korčula),
 14. INA d.d. (BP Korčula),
 15. Radio klub Korčula,
 16. Radio Korčula j.t.d.,
 17. Srednja škola Petra Šegedina,
 18. Osnovna škola Petra Kanavelića,
 19. Osnovna škola „Ante Curać Pinjac“,
 20. Osnovna škola Smokvica (Područno odjeljenje Čara),
 21. HT d.d. (TKC Korčula),
 22. Dubrovnik ceste d.d. (Nadcestarija Korčula),
 23. Županijska uprava za ceste,
 24. Lučka uprava Dubrovnik, Lučka kapetanija Dubrovnik, Ispostava Korčula,
 25. Centar za socijalnu skrb Korčula

Članak 4.

Pravne osobe iz članka 3. ove Odluke, dobivanjem određene zadaće, stječu status sudjelovatelja u provedbi utvrđenih mjera zaštite i spašavanja na području Grada Korčule, te su dužne postupati sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju (NN, broj 174/04, 79/07 i 38/09).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 833-01/12-01/09
URBROJ: 2138/01-02-12-1
Korčula, 9. studenog 2012.

….GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing.