Odluka o određivanju vrijednosti obračunske jedinice-boda (B) za obračun visine komunalne naknade

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narode novine“, br. 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11), članka 48. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09 te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni glasnik Grada Korčule“, …

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narode novine“, br. 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11), članka 48. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09 te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 14. studenog 2011.  godine donijelo

O D L U K U
o određivanju vrijednosti obračunske jedinice-boda (B)
za obračun visine komunalne naknade

Članak 1.

Vrijednost obračunske jedinice-boda (B) za izračun komunalne naknade u Gradu Korčuli određuje se u visini od 0,35 kn/m² korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada Korčule.

Članak 2.

Prva zona Grada Korčule, kao jedan od elemenata za izračun komunalne naknade, utvrđena je Odlukom o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 4/00, 6/01, 5/03-pročišćeni tekst i 5/06).

Članak 3.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju vrijednosti obračunske jedinice-boda (B) za obračun visine komunalne naknade („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 4/00).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

KLASA: 363-03/11-01/24
UBROJ: 2138/01-01-11-1
Korčula, 14. studenog 2011.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.