Odluka o osnivanju kolegija Gradonačelnika_2012

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 i 150/11) i članka 75. i 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), Gradonačelnik Grada Korčule dana 18. listopada 2012. godine donio je

O D L U K U
o osnivanju kolegija Gradonačelnika

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se kolegij Gradonačelnika, kao neformalno savjetodavno tijelo, bez prava odlučivanja.

Članak 2.

Kolegij Gradonačelnika čine Gradonačelnik, Zamjenik gradonačelnika te pročelnici upravnih tijela Grada Korčule.

Gradonačelnik je po svom položaju predsjednik Kolegija.

Po potrebi, na kolegij mogu biti pozvani i druge stručne osobe iz upravnih tijela Grada Korčule radi obrazlaganja pojedinih inicijativa te nacrta i prijedloga akata koje donose Gradsko vijeće ili Gradonačelnik, kao i ravnatelji ustanova, direktori trgovačkih društava u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Korčule, ako je tematika vezana za rad tih ustanova odnosno trgovačkih društava na koje Grad Korčula ima utjecaja na rad sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona.

Članovi kolegija ne ostvaruju naknadu za rad na kolegiju.

Članak 3.

Kolegij saziva i njegovim radom rukovodi Gradonačelnik, a po njegovom ovlaštenju Zamjenik gradonačelnika.

Gradonačelnik saziva sjednice kolegija samoinicijativno, a može ih sazvati i na usmeni ili pisani prijedlog Zamjenika gradonačelnika ili pročelnika upravnih tijela.

Sjednice kolegija se sazivaju najmanje dva puta mjesečno, u pravilu, početkom tjedna.

Sjednica se može održati ako je na sjednici nazočna većina članova kolegija, od kojih jedan mora biti Gradonačelnik ili Zamjenik gradonačelnika.

Članak 4.

Kolegij:

  1. raspravlja i daje mišljenje o nacrtima prijedloga akata koji se upućuju Gradonačelniku, kao izvršnom tijelu Grada Korčule, na donošenje, odnosno o nacrtima prijedloga akata koje Gradonačelnik, kao predlagač, dostavlja Gradskom vijeću, u obliku konačnog prijedloga ili prijedloga općeg akta odnosno pojedinačnog akta.
  2. raspravlja i daje mišljenje o tekućim pitanjima iz djelokruga upravnih tijela Grada Korčule,
  3. zauzima stajališta o pojedinim važnim pitanjima za ustrojstvo i rad tijela Grada Korčule,
  4. usklađuje djelovanje upravnih tijela Grada Korčule po pojedinim interresorskim predmetima, programima, projektima i slično,
  5. raspravlja i daje mišljenje o značajnim projektima za razvoj Grada Korčule.

Članak 5.

O sjednicama kolegija vodi se (skraćeni) zapisnik.

Članak 6.

Poslovnikom Gradonačelnikovog kolegija, kojeg donosi Gradonačelnik, podrobnije će se urediti način rada kolegija.

Članak 7.

Administrativne poslove (zapisnik, poziv, arhiva i sl.) za kolegij obavlja administrativni tajnik Gradonačelnika.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasnika Grada Korčule”.

KLASA: 022-06/12-01/11
URBROJ: 2138/01-02-12-1
Korčula, 18. listopada 2012.

….GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing.