Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o zaštiti potrošača («Narodne novine», br. 79/07, 125/07 i 89/09) a u svezi s člankom 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) te članaka 74. stavka 1. točke 14., 75. …

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o zaštiti potrošača («Narodne novine», br. 79/07, 125/07 i 89/09) a u svezi s člankom 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) te članaka 74. stavka 1. točke 14., 75. i 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09), Gradonačelnik Grada Korčule donosi 

O D L U K U
o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača 

I.

Osniva se Savjet za zaštitu potrošača (u nastavku teksta: Savjet), kao savjetodavno tijelo Gradonačelnika, u smislu članka 24. stavka 6. Zakona o zaštiti potrošača.

II.

Savjet ima tri člana, predsjednika, zamjenika predsjednika i jednog člana, koje imenuje i razrješava posebnim rješenjem Gradonačelnik.

III.

Zadaća Savjeta za zaštitu potrošača je davanje mišljenja o određivanju odnosno promjenama cijena javnih usluga određenih Zakonom o zaštiti potrošača.

IV.

Mandat članu Savjeta traje četiri godine.

Članu Savjeta mandat prestaje prije isteka (redovitog) četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

  • danom podnošenja (zaprimanja) pisane ostavke, ukoliko u ostavci nije naveden drugi dan prestanka članstva,
  • danom razrješenja od strane Gradonačelnika,
  • smrću.

Član Savjeta može biti razriješen i prije isteka mandata:

  • ako sam zatraži razrješenje,
  • ako ne ispunjava dužnosti člana,
  • ako svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša,
  • ako postoje okolnosti koje razrješenje opravdavaju (dugotrajna bolest, gubitak poslove sposobnosti, odsluženje zatvorske kazne, pokretanje kaznenog postupka i sl.).

U slučaju razrješenja člana Savjeta, novi se član imenuje u roku od 30 dana, kojem mandat traje do isteka tekućeg mandata članu koji je razriješen.

V.

Predsjednik Savjeta, saziva te vodi sjednice Savjeta.

Predsjednik Savjeta je dužan sazvati sjednicu na pisani zahtjev jednog člana Savjeta i Gradonačelnika i to u roku od najkasnije pet dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Savjeta ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati Gradonačelnik u daljnjem roku od pet dana. 

VI.

U slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti predsjednika Savjeta, njegove ovlasti utvrđene ovom Odlukom preuzima zamjenik predsjednika. 

VII.

Savjet može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina svih članova Savjeta.

Savjet o svim pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje većinom glasova svih članova Savjeta.

Savjet o pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje zaključkom. 

VIII.

Zaključke i zapisnik s sjednice Savjeta potpisuje predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika Savjeta, tj. onaj tko je predsjedao odnosnoj sjednici.

O sjednicama Savjeta vodi se skraćeni zapisnik, kojeg vodi osoba koju za to zaduži predsjedatelj sjednici.

U zapisnik se obvezno unosi nadnevak i mjesto održavanja sjednice, osobe koje su nazočne, dnevni red, sažet iskaz svakog govornika, kao i odluke Savjeta po pojedinom pitanju. 

IX.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Savjeta za zaštitu potrošača obavlja nadležno upravno tijelo Grada Korčule.

X.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača, KLASA: 022-05/03-03/58, URBROJ: 2138/01-2-03-2, od 31. listopada 2003.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

 

KLASA: 022-05/09-01/148                                                             GRADONAČELNIK
URBROJ: 2138/01-3-09-1                                                            Mirko Duhović, dipl. ing.
Korčula, 9. studenog  2009.