Odluka o pripremi i provedbi vježbe civilne zaštite u 2020. godini

KLASA: 810-08/19-01/01
URBROJ: 2138/01-02-20-2
Korčula, 28. rujna 2020.

Na temelju članka 7. stavka 5. Pravilnika o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 49/16) te članaka 78. stavka 1. točke  22.  i 142. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), a u svezi s Planom vježbi civilne zaštite u 2020. godini, od 2. kolovoza 2019. godine, gradonačelnik Grada Korčule, kao nositelja vježbe, dana 28. rujna 2020. godine donio je

O D L U K U
o pripremi i provedbi vježbe civilne zaštite u 2020. godini

Odluka o pripremi i provedbi vježbe civilne zaštite u 2020. godini

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.