Odluka o proglašenju sajamskog dana na području Grada Korčule

15. kolovoza 2023. godine proglašava se sajamskim danom na području Grada Korčule.

KLASA: 231-01/23-01/00001
URBROJ: 2117-02-23-00001
Korčula, 11. kolovoza 2023.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 78. stavka 1. točke 21. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), a u svezi članka 57. Zakona o trgovini („Narodne novine“ br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20 i 33/23) gradonačelnica dana 11. kolovoza 2023. godine je donijela

O D L U K U
o proglašenju sajamskog dana na području Grada Korčule

Članak 1.

U svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti proglašava se 15. kolovoza 2023. godine, sajamskim danom na području Grada Korčule.

Članak 2.

Prigodna prodaja na kioscima, štandovima i slično, kao sastavni dio sajamskih događaja navedenog dana može započeti u 9,00 sati i završiti do 24,00 sata.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnoj stranici Grada Korčule.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl.ing.agr.