Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule

Izbori za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule održat će se dana 27. listopada 2019. godine.

KLASA: 013-03/19-01/08
URBROJ: 2138/01-01-19-1
Korčula, 23. rujna 2019.

Na temelju članaka 100. stavka 2. i 101. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), članka 5. Odluke o izborima članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/14) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 19. sjednici održanoj dana 23. rujna 2019. godine donijelo

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora
na području Grada Korčule

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule, i to za:

  • Gradski kotar Sv. Antun – za izbor devet članova vijeća,
  • Gradski kotar Stari grad – za izbor devet članova vijeća,
  • Mjesni odbor Sv. Antun-Žrnovo – za izbor pet članova vijeća,
  • Mjesni odbor Medvinjak – za izbor pet članova vijeća,
  • Mjesni odbor Žrnovo – za izbor sedam članova vijeća,
  • Mjesni odbor Žrnovo-Postrana – za izbor pet članova vijeća,
  • Mjesni odbor Pupnat – za izbor pet članova vijeća,
  • Mjesni odbor Kneže – za izbor pet članova vijeća,
  • Mjesni odbor Račišće – za izbor pet članova vijeća,
  • Mjesni odbor Čara – za izbor sedam članova vijeća.

Članak 2.

Izbori za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule održat će se dana 27. listopada 2019. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.