Odluka o razvrstavanju nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu nefinancijsku imovinu ili sitni inventar i o jednokratnom ispravku vrijednosti

KLASA: 011-01/21-01/01
URBROJ: 2138/01-02-21-1
Korčula, 1. travnja 2021.

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 3. članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 3/18 i 3/21), a u svezi članaka 17., 18. i 27. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), gradonačelnik Grada Korčule dana 1. travnja 2021. godine donio je

ODLUKU
o razvrstavanju nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu nefinancijsku
imovinu ili sitni
inventar i o jednokratnom ispravku vrijednosti

Odluku možete pročitati na poveznici.

Komentiraj