Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

KLASA: 940-06/22-01/05
URBROJ: 2117-9-01-22-1
Korčula, 22. prosinca 2022.

Na temelju odredbe članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 i 32/20) članka 47. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18  i 3/21) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine donijelo

O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

 Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake:
– čest. zem. 23/2  strada pubblica k.o. Račišće, površine 28 m2, zk.ul.broj I k.o. Račišće,
sve sukladno Geodetskom elaboratu koji je izradio geodeta Jakša Belić iz Korčule, dana 02.12.2022. koji je sastavni dio ove Odluke (broj elaborata 62/2022).

Cjeloviti tekst Odluke možete pročitati na poveznici.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin