Odluka o uredovnom radnom vremenu za rad sa strankama i odmora tijekom radnog dana (stanka)_2012

Na temelju članka 74. stavaka 1. točke 3. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), a u svezi s člankom 13. stavkom 1. i člankom 17. Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Korčule, Gradonačelnik Grada Korčule, nakon savjetovanja s pročelnicima upravnih tijela Grada Korčule, dana 18. listopada 2012. godine donio je

O D L U K U
o uredovnom radnom vremenu za rad sa strankama
i odmora tijekom radnog dana (stanka)

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se uredovno radno u upravnim tijelima Grada Korčule za rad s strankama, kao i odmor tijekom radnog dana (stanka).

Članak 2.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama određuje se u vremenu od 8.00 do 11.30 sati, a srijedom od 8.00 do 11.30 sati  i od 12.00 do 14.30 sati.

Članak 3.

Stanka se određuje u vremenu od 11.30 do 12.00 sati.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti članak 18. i članak 20. stavak 1. Pravilnika o službi u Gradskoj upravi Grada Korčule.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 1. studenog 2012. godine, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 023-01/12-01/75
URBRO: 2138/01-02-12-1
Korčula, 18. listopada 2012.

…..GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing.