Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule

KLASA: 120-03/23-01/00001
URBROJ: 2117-9-02-23-00001
Korčula, 30. lipnja 2023.

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10 i 10/23 ) te članka 78. stavka 1. točke 21. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), gradonačelnica Grada Korčule dana 30. lipnja 2023. godine donijela je

O D L U K U
o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika
u upravnim tijelima Grada Korčule

Članak 1.

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule utvrđuje se u iznosu od 615,33 EUR (bruto).

Članak 2.

Osnovica iz članka 1. ove Odluke primjenjivat će se na obračun plaće za mjesec lipanj 2023. godine i dalje.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule, KLASA: 120-03/22-01/01, URBROJ: 2117-9-02-22-1, od 27. siječnja 2022. („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 1/22).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2023. godine, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.

Odluka je dostupna na poveznici.