Odluka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Dominče” za javnu raspravu i objavi Javne rasprave_2012

…..

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradonačelnik

KLASA: 350-03/12-01/01
URBROJ: 2138/01-02-12-48
Korčula, 18. rujna 2012.

Temeljem članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone »Dominče« («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 4/12 i 6/12), Gradonačelnik Grada Korčule donosi

O D L U K U
o utvrđivanju Prijedloga

Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone »Dominče«
za javnu raspravu i objavi Javne rasprave

I.

Temeljem Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone »Dominče«  dostavljenog 18. rujna 2012. godine (KLASA: 350-03/12-01/01, URBROJ: 2138/01-02-12-47) utvrđuje se Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone »Dominče« za javnu raspravu.

II.

Ovim Odlukom utvrđuje se da je Nacrt prijedloga Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone »Dominče«  izrađen temeljem odredbi Prostornog plana uređenja Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 02/03, 03/08 i 03/11) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone »Dominče«.

III.

Nacrt prijedloga Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone »Dominče«  prihvaća se kao Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone »Dominče« za javnu raspravu.

IV.

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone »Dominče« biti će izložen na javnom uvidu u sljedećoj formi:

  • Tekstualni dio Plana – «Odredbe za provođenje»
  • Grafički dio Plana – «Kartografski prikazi»
  • Sažetak za javnost.

V.

Javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, od 2. listopada 2012. do 1. studenog  2012. godine.

Javno izlaganje održat će se u utorak, 9. listopada 2012. godine u Velikoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli, Trg Antuna i Stjepna Radića 1, s početkom u 11.00 sati.

VI.

Građani, udruge i druge pravne osobe moći će izvršiti uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone »Dominče« u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Korčule, radnim danom od 10 do 12 sati, u vremenu trajanja javne rasprave.

VII.

Nadležna tijela i osobe utvrđeni člankom 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji te građani, udruge i druge pravne osobe, mogu svoja pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana, podnositi:

  • upisom u knjigu primjedbi u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Korčule,
  • upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
  • dostavom putem pošte na adresu Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.

Krajnji rok do kojeg se mogu dostaviti očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone »Dominče« je 1. studenog 2012. godine.

VIII.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe, koji budu dostavljeni nakon 1. studenog 2012. godine, ili budu napisani nečitko bez naziva, imena, prezimena, potpisa ili adrese neće se razmatrati i uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

IX.

Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Korčule, kao nositelju izrade Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone »Dominče«, da žurno zatraži od stručnog izrađivača kompletiranje i dostavu nositelju izrade odgovarajućeg broja primjeraka Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone »Dominče«  (sukladnih ovoj Odluci).

Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu da u skladu s ovom Odlukom i Zakonom o prostornom uređenju i gradnji pristupi objavljivanju javne rasprave, te dostavljanju odgovarajućih posebnih obavijesti o javnoj raspravi.

….GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing.