Odluka o uvjetima parkiranja na zapadnoj obali (Obala dr. Franje Tuđmana) u Korčuli

Na temelju članka 17. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/06, 2/07, 2/08, 5/08 i 2/09-pročišćeni tekst), članka 127. stavka 1. i članka 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 13. ožujka 2014.. go Natjecaj_13032014_Opis poslova.docdine donio je

O D L U K U

o uvjetima parkiranja na zapadnoj obali (Obala dr. Franje Tuđmana) u Korčuli

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i postupak korištenja određenih parkirališnih mjesta  od strane stanara-poduzetnika, stanara, poduzetnika i drugih zainteresiranih osoba na zapadnoj obali (Obala dr. Franje Tuđmana- zona I)  u Korčuli, na području Županijske Lučke uprave Korčula i dijela na Puntinu (dalje: parkiralište).

Članak 2.

Stanar-poduzetnik u smislu ove Odluke smatra se stanar koji ima prebivalište, odnosno koji stvarno živi na području gradskog predjela Stari grad i koji ima poslovni prostor na istom području.

Članak 3.

Stanarom u smislu ove Odluke smatra se osoba koja ima prebivalište, odnosno koja stvarno živi na području gradskog predjela Stari grad.

Članak 4.

Poduzetnikom u smislu ove Odluke smatraju se obrtnici i trgovačka društva koja obavljaju određenu gospodarsku djelatnost u poslovnom prostoru, a koji se nalazi u gradskom predjelu Stari grad.

Članak 5.

Pod drugim zainteresiranim osobama (ostalim) podrazumijevaju se fizičke ili pravne osobe koje  ne spadaju u neku od kategorija iz članka 2., 3. ili 4. ove Odluke.

Članak 6.

(1) Parkiranje na parkiralištu imaju stanari-poduzetnici, stanari, poduzetnici i ostali, i to navedenim redoslijedom prvenstva, a koji dobiju parkirnu karticu sukladno ovoj Odluci i oznaku.

(2) Kartice će izdavati KTD „Hober“ d.o.o. (dalje: Hober) na temelju odobrenja Grada Korčule.

(3) Grad Korčula, će u okviru svoje kvote raspoloživih parkirnih mjesta izdati najviše 80 kartica.

(4) Parkirna kartica izdaje se na vrijeme od tri godine.

Članak 7.

(1) Uz parkirnu karticu, Hober će izdati korisniku posebnu oznaku koji ju je dužan zalijepiti na prednjem staklu vozila.

(2) Osobe iz članka 1. ove Odluke dobit će onoliko oznaka koliko vozila imaju, odnosno koliko su prijavili.

(3) Korisnik može istovremeno biti na parkiralištu samo s jednim vozilom koji ima potrebnu oznaku.

(4) Kartica se ne smije zloupotrebljavati na način da se ustupi drugoj osobi koja se neovlašteno parkira na parkiralištu, protivnom će se takva kartica poništiti, čime takav korisnik gubi pravo daljnjeg parkiranja na parkiralištu.

Članak 8.

(1) Za dobivanje parkirne kartice plaća se godišnja naknada u visini od:

– stanari-poduzetnici i stanari – 960,00 kn

– poduzetnici – 2.880,00 kn

– ostali s invaliditetom od 80% i više – 960,00 kn

– ostali – 2.880,00 kn.

(2) Naknada iz stavka je bruto cijena, što znači da je PDV uključen.

(3) Ukoliko se kartica izda između 1. siječnja i 30. lipnja tekuće godine, plaća se puna godišnja naknada, a ako se kartica izda nakon 1. srpnja tekuće godine, plaća se pola godišnje naknade bez obzira kada je izdana.

(4) Naknada se uplaćuje u Hoberu, u dva mjesečna obroka a za svaki obrok će se izdavati račun.

(5) Korisnik koji uredno ne podmiruje potraživanje, tj. ne plati dospjeli obrok u roku dospijeća niti nakon pisane opomene, Grad ima pravo poništiti takvu karticu, i takva osoba mora pokrenuti ponovni postupak za dobivanje kartice, pod uvjetom da je prethodno podmirio sve obveze prema Hoberu po osnovi prethodne kartice.

(6) Korisnik može uvijek odustati od parkirne kartice, koju vraća Hoberu, koji o tome izvještava Grad Korčulu, ali se plaćena naknada ne vraća.

Članak 9.

(1) Ukoliko korisnik promijeni vozilo, za koju je već dobio oznaku, ili mu se ošteti oznaka, ima pravo na drugu oznaku bez obveze plaćanja (ponovno) naknade.

(2) Ukoliko korisnik prestane prebivati na području gradskog predjela Stari grad ili nema više poslovni prostor u gradskom predjelu Stari grad, takvom korisniku će se ukinuti izdana kartica, a plaćena naknada se ne vraća korisniku.

Članak 10.

(1) Odobrenje, tj. korisnike parkiranja iz članka 2. ove Odluke određivat će Povjerenstvo za promet, na temelju prijava na poziv ili prijava.

(2) Prednost za karticu imaju stanari-poduzetnici u odnosu na stanare, poduzetnike i ostale, stanari u odnosu na poduzetnike i ostale te poduzetnici u odnosu na ostale.

Članak 11.

Korisnici su dužni parkirati se samo na označenim parkirališnim mjestima i to gdje to posebnom okomitom signalizacijom bude označeno za parkiranje korisnika kartica kojima je Grad Korčula odobrio karticu.

Članak 12.

Sve potrebne stručne i administrativno-tehničke poslove vezano za provedbu ove Odluke obavljat će upravno tijelo Grada Korčule nadležno za promet.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak Gradskog poglavarstva,  KLASA: 022-05/07-03/49, URBROJ: 2138/01-2-07-1, od 19. veljače 2007.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 211-01/14-03/04

URBROJ: 2138/01-02-14-1

Korčula, 12. ožujka 2014.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.

Komentiraj