Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule na okoliš

KLASA: 350-01/17-01/03
URBROJ: 2138/01-02-19-112
Korčula, 1. srpnja 2019.

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članaka 29. i 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17), članaka 78. stavka 1. točke 22. i 141. stavka 2.  Statuta Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčula“, broj 3/18) te mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije (KLASA: 351-01/18-01/20, URBROJ: 2117/1-09/2-19-04, od  10. lipnja 2019.), gradonačelnik Grada Korčule dana 1. srpnja 2019. godine donio je

O D L U K U
o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule na okoliš

Tekst Odluke možete pogledati ovdje.

 GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing