Oznaka: ulaznice

Odluka o cijenama ulaznica u kulu Revelin i kuću Marka Pola

…………..REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA ……………….GRAD KORČULA ………………..Gradonačelnik KLASA: 307-01/12-01/01 URBROJ: 2138/01-02-12-1 Korčula, 19. ožujka 2012. Na temelju članka 74. stavka 1. točke 14. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 6/09), Gradonačelnik Grada Korčule dana 19. ožujka 2012. godine …