Odluka o cijenama ulaznica u kulu Revelin i kuću Marka Pola

…………..REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
……………….GRAD KORČULA
………………..Gradonačelnik

KLASA: 307-01/12-01/01
URBROJ: 2138/01-02-12-1
Korčula, 19. ožujka 2012.

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 14. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 6/09), Gradonačelnik Grada Korčule dana 19. ožujka 2012. godine donio je

O D L U K U
o cijenama ulaznica u kulu Revelin i kuću Marka Pola

Članak 1.

  1. Za posjet kuli Revelin i kući Marka Pola u Korčuli plaća se ulaznica, koja je ujedno i razglednica (ulaznica-razglednica), u iznosu:
    a/ 20,00 kn – za individualne posjetitelje
    b/ 12,00 kn – za posjetitelje koji dolaze skupno putem putničkih agencija, koji na ulazu ne dobivaju ulaznicu-razglednicu, i čiju cijenu ulaza plaća agencija.
  2. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak Gradskog poglavarstva od 25. travnja 2007., KLASA: 022-05/07-03/78, URBROJ: 2138/01-2-07-1.
  3. Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2012., a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing.

Komentiraj