Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule

​Na temelju članka 26. stavka 1. Odluke o ustroju upravnih tijela Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/10 i 6/10), Gradonačelnik Grada Korčule dana 5. prosinca 2014. godine donio je P R A V I L N I K o izmjenama Pravilnika o pravima, …

​Na temelju članka 26. stavka 1. Odluke o ustroju upravnih tijela Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/10 i 6/10), Gradonačelnik Grada Korčule dana 5. prosinca 2014. godine donio je

P R A V I L N I K
o izmjenama Pravilnika o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule

Članak 1.
U Pravilniku o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 10/13) članak 22. mijenja se i glasi:
„(1) U slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega rada i drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe, službenik, odnosno namještenik na pisani zahtjev poslodavca, tj. pročelnika, odnosno Gradonačelnika za pročelnika, dužan je raditi duže od punog, odnosno nepunog radnog vremena (prekovremeni rad).
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako priroda prijeke potrebe onemogućava poslodavca, tj. pročelnika, odnosno Gradonačelnika da prije početka prekovremenog rada uruči službeniku, odnosno namješteniku pisani zahtjev, usmeni zahtjev poslodavac je dužan pisano potvrditi u roku od sedam dana od dana kada je prekovremeni rad naložen.
(3) Ako službenik, odnosno namještenik radi prekovremeno, ukupno trajanje rada ne smije biti duže od 50 sati tjedno.
(4) Prekovremeni rad pojedinog službenika, odnosno namještenika ne smije trajati duže od 180 sati godišnje, osim ako je ugovoreno kolektivnim ugovorom, u kojem slučaju ne smije trajati duže od 250 sati godišnje.“.

Članak 2.
Članak 28. mijenja se i glasi:
„Tijekom svakog vremenskog razdoblja od 24 sata, službenik, odnosno namještenik ima pravo na dnevni odmor od najmanje 12 sati neprekidno.“.

Članak 3.
Članak 34. mijenja se i glasi:
„(1) Službenik, odnosno namještenik koji nije ispunio uvjet za stjecanje prava na godišnji odmor na način propisan člankom 33. stavkom 1. ovog Pravilnika, ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora, koji se utvrđuje u trajanju od jedne dvanaestine godišnjeg odmora iz članaka 30. i 31. ovog Pravilnika, za svaki mjesec trajanja službe (radnog odnosa).
(2) Iznimno od članaka 30. i 31. ovog Pravilnika, službenik, odnosno namještenik kojem prestaje služba (radni odnos), za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora.“.
(2) Pri izračunavanju trajanja godišnjeg odmora na način iz stavka 1. i 2. ovog članka, najmanje polovica dana godišnjeg odmora zaokružuje se na cijeli dan godišnjeg odmora, najmanje polovica mjeseca rada zaokružuje se na cijeli mjesec.
(3) Kada službeniku, odnosno namješteniku radni odnos (služba) prestaje u polovici mjeseca koji ima parni broj dana, pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za taj mjesec ostvaruje kod poslodavca kod kojeg mu prestaje radni odnos (služba).“.

Članak 4.
​Članak 36. mijenja se i glasi:
„Ako službenik, odnosno namještenik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristiti najmanje dva tjedna (10 radnih dana) u neprekidnom trajanju, osim ako se o tome ne postigne drukčiji dogovor, pod uvjetom da je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od dva tjedna.“.

Članak 5.
Članak 37. mijenja se i glasi:
„(1) Neiskorišteni dio godišnjeg odmora u trajanju dužem od dijela godišnjeg odmora iz članka 36. ovog Pravilnika, službenik, odnosno namještenik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.
(2) Službenik, odnosno namještenik koji je ostvario pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora u trajanju kraćem od dijela godišnjeg odmora iz članka 36. ovog Pravilnika, može taj dio godišnjeg odmora prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.
(3) Službenik, odnosno namještenik ne može prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu dio godišnjeg odmora iz članka 36. ovog Pravilnika ako mu je bilo omogućeno korištenje toga odmora.
(4) Godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti ili korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, službenik, odnosno namještenik ima pravo iskoristiti po povratku na rad, a najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.
(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka, godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji službenik, odnosno namještenik zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju nije mogao iskoristiti ili njegovo korištenje poslodavac nije omogućio do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine, službenik, odnosno namještenik ima pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad.“.

Članak 6.
U članku 38. stavak 3. mijenja se i glasi:
„(3) Službenik, odnosno namještenik ima pravo koristiti dva puta po jedan dan godišnjeg odmora kada on to želi, uz obvezu da o tome obavijesti poslodavca, tj. neposredno nadređenog najmanje tri dana prije, osim ako posebno opravdani razlozi na strani poslodavca to onemogućuju.“.

Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Grada Korčule (Gradska vijećnica), a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 110-01/13-01/04
URBROJ: 2138/01-02-14-2
Korčula, 5. prosinca 2014.
GRADONAČELNIK
Vinko Kapelina, dipl. oec.

Ovaj je Pravilnik objavljen dana 5. prosinca 2014. godine te je stupio na snagu dana 13. prosinca 2014. godine.

GRADONAČELNIK
Vinko Kapelina, dipl. oec.